NLP -Natural Language Processing

התרגום המילולי של המושג הינו: ניתוח שפה טבעית. הכוונה היא לתחום מחקרי ויישומי הקושר את העולם הטכנולוגי עם חקר השפה. בתחום זה נעשה שימוש ביישומים ממוחשבים לשם עיבוד, הבנה, ניתוח והרחבה של השפה הטבעית המשמשת את בני האדם לתקשורת. התהליך המרכזי כולל ניתוח טקסט לזיהוי יחידות המשפט, ניתוח סמנטי וסינטקטי של היחידות, זיהוי תבניות במופעי היחידות, פיתוח ויישום אלגוריתמים למציאת תבניות התאמה ודמיון בין התבניות.
מאמרים על מנגנוני למידה וניהול ידע
מאמרים בנושא תשתיות טכנולוגיות

יכול לעניין..

Virtual Product

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך …