PKM – Personal Knowledge Management

יהול ידע מנקודת מבט אינדיבידואלית משמעו בחינת מכלול העקרונות, הרעיונות, המשמעויות והכלים שאנו יכולים לייחס לעובדי הידע וכיצד מכלול זה עשוי לסייע בקידום המטרות העסקיות של החברה. הפירוש הוא לקיחת אחריות על מה שאתה כפרט יודע, מי האנשים שאתה מכיר ומה הידע המצוי בכל אחד מהם כאינדיבידואל.
מאמרים על מנגנוני למידה וניהול ידע
כתבה על ניהול ידע בארגון

יכול לעניין..

Virtual Product

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך …