ECM – Enterprise Content Management

פתרונות לניהול תכנים פנים ארגוניים. כולל טיפול במקורות רבים של תכנים הבאים בתצורות ובטכנולוגיות שונות. חשיבות מירבית יש ליצירת האינטגרציה והמימשק בין התכנים השונים.
מאמרים על מנגנוני למידה וניהול ידע
מאמר על מאגר ידע של תובנות

יכול לעניין..

Virtual Product

לעיתים קרובות אנו מזכירים כי ניהול ידע בארגון לעולם לא נגמר. כמות המידע היא בדרך …