הנעת עובדים – מושגים

מסוגלות עצמית – Self efficacy

לעיתים מתורגם המושג גם כ- חוללות עצמית. הכוונה היא לאופן בו הפרט תופס את המידה בה הוא מסוגל להתמודד עם מצבים, ארועים ואתגרים בתחומים משתנים. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמר על חוללות עצמית וחוללות קולקטיבית מצגת: Expectancy theory. מתוך: http://www.siu.edu

קרא עוד

תיאוריות הציפיות – Expectancy theory

תיאורית הנעה שהוצגה ע"י Vroom ב-1964 והורחבה ע"י Porter & Blauler ב-1968 – מדגישה כי הציפיות שיש לאדם באשר לתוצאות פעולותו וערכה בעיניו – הן הקובעות את מידת הנעתו. רמת המוטיבציה של עובדים נקבעת במידה רבה על סמך התאמתם לתפקיד ולעבודה לפי נקודת מבטם. ככל שעובד מוצא התאמה רבה יותר בין תפיסתו את הארגון והתגמולים שהוא מספק לו לבין מרכיבים …

קרא עוד

תיאורית ההוגנות (Equity theory)

תיאוריית הנעה שפותחה ע"י Adams ב- 1965 וגורסת כי היבטים מסויימים של המוטיבציה בעבודה נעוצים בתפיסת מידת ההוגנות של התגמול שמקבל העובד, בהתייחס למאמץ שהוא משקיע ובהתייחס לפרטים השווים לו בארגון. תחושת הוגנות אצל עובד נוצרת כשהוא חש שהוא מקבל תגמול/יחס בהתאם להשקעתו ובדומה לאחרים הנמצאים בקבוצת ההתייחסות אותה הוא תופס כרלבנטית לו. מאמרים בנושא הנעת עובדים מצגת: Equity theory

קרא עוד

תיאורית המוטיבציה של הרצברג – Hertzberg

תיאוריית צרכים לחקר המוטיבציה בעבודה שפותחה ע"י הרצברג בשנות השישים. הגישה מבחינה בין שני גורמים הקשורים להנעת עובדים: 1. גורמי הנעה פנימיים (Motivators) – תחושת הישג, הכרה מילולית, אתגר בעצם ביצוע העבודה, אחריות, הזדמנויות להתקדמות. 2. גורמי היגיינה/גיהות (Hygiene Factors) – תנאי עבודה פיסיים, ביטחון בעבודה, שכר והטבות, מדיניות החברה, נהלים אדמינסטרטיביים, איכות ואופי הניהול, סטטוס חברתי ויחסים בין אישיים …

קרא עוד

תיאורית מוטיבצית הישג (Achievement motivation theory)

תיאורית צרכים שפותחה על ידי McClelland ועוסקת בגורמי הנעה ספציפים: הרצון להצליח ולהגיע להישגים מוסבר באמצעות השקעת מאמץ אישי, לקיחת אחריות אישית על התוצאות וקבלת קרדיט על השגתן. התיאוריה מתבססת על שלוש הנחות יסוד: 1. צרכים אנושיים הם נלמדים. 2. צרכים אנושיים מסודרים בהיררכיה של פוטנציאל להשפיע על התנהגות. 3. היררכית הצרכים שונה מאדם לאדם. מאמרים בנושא הנעת עובדים לרכישת …

קרא עוד

הצבת יעדים (Goal setting)

גישה להגברה, תיעול ושימור של מוטיבציה בעבודה. הנחות היסוד של גישת הנעת עובדים זו, הן כי יעדים מאתגרים מובילים לביצועים ברמה גבוהה יותר מאשר יעדים קלים להשגה וכן כי יעדים קונקרטים ופרטניים מובילים לביצועים ברמה גבוהה יותר מאשר יעדים כלליים ומעורפלים. מאמרים בנושא הנעת עובדים מאמרים בנושא תוכניות עסקיות ותוכניות עבודה

קרא עוד