ראשי » ניהול המשאב האנושי » יחסי עבודה » חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס'א-2001

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס'א-2001

 

 מאת:  עו"ד הילה פורת*    rtf3330991446_435429390

 

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, מטיל חובות על מעסיקים, על מנת למנוע העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. להלן עיקרי החוק אשר כולל את תיקון מס' 7 לחוק, אשר הרחיב את הגנת החוק על מוסדות בהם נמצאים חסרי ישע.

 

הגדרות

 1. מעסיק – לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם – האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה במוסד; לענין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית – מנהל המוסד ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד.
 1. בגיר – מי שמלאו לו 18 שנים.
 1. עבודה – בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע.
 1. חסר ישע – מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו.
 1. מוסד –

5.1  בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק שבין עיסוקיו הסעת קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימייה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.

5.2  א.  מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או

            התפתחותית או חסרי ישע:
(1)
מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965;

 (2) מעון יום או מרכז טיפולי;

(3) מרכז עבודה שיקומי;

(4) מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור.

       ב. עסק, מהמפורטים להלן, למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית
או התפתחותית או לחסרי ישע,
שבין עיסוקיו:

            (1) מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;

            (2) הסעת אנשים כאמור;

            (3) אבטחת קבוצות של אנשים כאמור.

 

5.3  א. בית חולים או מרפאה כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א
1991 (להלן חוק טיפול בחולי נפש).

       ב. בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים; בפסקה זו,
"חולה סיעודי" – חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב
בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש
מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה
ממושכת;

       ג. מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף 2 לחוק שיקום נכי

           נפש בקהילה, התש"ס–2000, שהיא שירותי שיקום המנויים בפרט א(2)
או (3) לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה המנויים
בפרט ב(1)לתוספת האמורה או מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול
המנויה בפרט ז לתוספת האמורה.

 

5.4  גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים.

איסור העסקה ועיסוק
1. מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר. העובר על הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. 

 1. בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, לא יעסוק בעבודה במוסד. העובר על הוראה זו, דינו מאסר של שנה.
 1. ההוראות הנ"ל יחולו ממועד ההרשעה בעבירת המין ועד 20 שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר – 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה.

 

אישור משטרה

 1. מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה. העובר על הוראה זו דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. 

 

 1. הוראה זו תחול, לעניין נשים, במועד שיקבע השר לביטחון הפנים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שהשר לביטחון הפנים ידווח אחת לשנתיים לועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף עבריינות המין בקרב נשים בישראל.
 1. בקשה לקבלת אישור המשטרה תוגש בהתאם לתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), תשס"ג-2003.

 

 

 

סייג לאחריות פלילית

 1. מעסיק שהעסיק בגיר בלא אישור המשטרה לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) לחוק (חובת קבלת אישור המשטרה), אם ההעסקה הייתה בנסיבות מיוחדות שבהן לא היה סיפק בידו לקבל את האישור, ובלבד שהעסקת הבגיר הייתה למשך זמן סביר, באותן נסיבות, שאינו עולה על 30 ימים, והמעסיק פעל בלא דיחוי לקבל אישור המשטרה לפי הסעיף האמור.

 

 1. מעסיק המקבל שירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) לחוק, אם וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי אותו סעיף.

 

 

העסקה באמצעות קבלן כוח אדם

הוראות חוק זה החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר באמצעות קבלן כוח אדם, ועל בגיר המועסק כאמור.

 

 

פיטורין

הופסקה עבודתו של עובד לפי הוראות סעיף 2 לחוק (איסור העסקה ועיסוק) ובשל כך הוא פוטר בידי מעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים כולם או חלקם.

 

 

תחולת החוק

 1. תחילת החוק ביום 1.3.2003 (בכפוף להוראות מיוחדות בתקופת הביניים שמיום 7.8.2001 ועד ליום התחילה).

 

 1. הוראות חוק זה יחולו על בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעבירה כאמור, בתוך חמש שנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה, קרי 1.3.2003.

 

 1. הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך העסקתו באותו מוסד, אם הורשע לפני 1.2.2008, ובלבד שביום 1.2.2008, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו באותו מוסד.

 

 1.  תחילתו של התיקון לחוק ביום 15.12.11.

 

 

הערת כותבת המאמר:

יוער כי מאמר זה כולל את תיקון מס' 7 לחוק, אשר הרחיב את הגנת החוק על מוסדות בהם נמצאים חסרי ישע – כמפורט לעיל. התיקון לחוק נכנס לתוקף ביום 15.12.2011.

 

קישורים רלבנטים באתר:

 

 

 

 

 

 

 

 

יכול לעניין..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

עבודה בחג פורים

   מאת:  עו"ד הילה פורת*         תקציר האם בחג פורים זכאי עובד ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *