Customization – התאמה קבוצתית של הפורטל הארגוני

תהליך התאמת הפורטל הארגוני לצרכים השונים של תתי קבוצות בארגון. שלב זה של ההתאמה מתבצע ע"י הארגון עצמו באמצעות הרשאות, יצירת תתי פורטלים ייחודיים ו/או בניית דפים המותאמים לקבוצה באופן עריכת התכנים שבה. בשלב הבא מתבצעת התאמה אישית Personalization (ראה מושג נפרד). ההתאמה הקבוצתית והאישית יוצרות פורטל מותאם תוכן ומותאם מבנה לצרכים של כל בעל תפקיד וכל פרט בארגון וכך תורמות לאפקטיביות של הפורטל הארגוני.
מאמרים בנושא פורטל ארגוני
מצגת בנושא: פורטל ארגוני, טכנולוגיה, תהליך ותרבות

יכול לעניין..

EIP – Enterprise Information Portal

המונח מציין יישום אינטרנטי המשמש כשער מידע של ארגון. אחת ממטרותיו העיקריות של שער זה …