CI – Competitive Intelligence Technology

סוג של טכנולוגיה מתקדמת שמטרתה לנהל באופן אוטומטי את תהליך המודיעין התחרותי. התהליך כולל זיהוי, איסוף, מיצוי, ניתוח והפצת מידע על הזירה העסקית. כלי זה מתבסס בדרך כלל על מאפייני חיפוש מתקדמים, ניתוח נתונים ותיקופם, דפוסי דיווח, יישום תהליכי עבודה מובנים והפצה מכוונת למקבלי ההחלטות בארגון.
מאמרים על תחרות ושיתוף בידע
מאמר על מודיעין עסקי

יכול לעניין..

BI -Business intelligence tools

משפחה של כלים למודיעין עסקי המאפשרים ניתוח מעמיק ורב מימדי של המידע הקיים בארגון. התהליך …