אסטרטגיה עסקית – מושגים

סרגל הישגים מאוזן – Balanced Scorecard

שיטה מובנית להגדרת מדדים אפקטיביים הבוחנים את ההצלחה העסקית לאור החזון והיעדים הארגוניים. השיטה מיישמת מיקוד במדדים שאינם פיננסים גרידא. לדוגמא מדדים הבוחנים את שביעות רצון הלקוח, את רמת המוטיבציה של העובדים, את הביצועים האישיים שלהם, וכדומה. למאמר Balanced score card הכצעקתה? – האם מוצרי מדף בתחום הייעוץ העסקי/ ארגוני יכולים להיות אפקטיביים?

קרא עוד

חזון ארגוני (vision)

החזון הינו התמונה העתידית של הארגון כפי שהוא במיטבו. בשונה מהייעוד המגדיר את הסיבה לקיומו של הארגון, החזון מגדיר את הזהות הארגונית והמשמעות המיוחדת לעשייה. החזון אינו מגדיר מה עושים אלא את הערכים והעקרונות, המנחים את העשייה ככל שתהיה. החזון הוא המאפשר לכל אחד מהפרטים לחבר את רצונותיו, זהותו האישית ותוכניותיו האישיות למטרות הארגון ולכיווני התפתחותו העתידיים. בעוד והמטרות הארגוניות …

קרא עוד

PFI: Private Finance Initiative

וארינט של שיטת BOT (ראה ערך) המשמשת לגיוס הון פרטי לטובת פרוייקטי תשתית לאומיים. במסגרת שיטת מימון זו הממשלה מעניקה זיכיון לתכנון הקמה ותפעול של פרוייקט, תוך התחייבות מצדה לרכישת שירותים בהתאם להקף השירותים המסופקים בפועל וקביעת מיכסת מינימום, אשר לגביה יועבר תשלום קבוע אף אם לא יעשה בה שימוש. עם תום תקופת הזיכיון מועבר הפרוייקט חזרה לבעלות הממשלה. שיטה …

קרא עוד

BOT: Build Operate Transfer

שיטת BOT משמשת לגיוס הון פרטי לטובת פרוייקטי תשתית לאומיים. במסגרת שיטת מימון זו הממשלה מעניקה זיכיון לתכנון הקמה ותפעול של הפרוייקט לתקופה מסוימת, כאשר בסוף התקופה הזיכיון עובר לרשות הממשלה. דוגמא לפרוייקט בולט, שהוקם בשיטה זו בארץ, הנו כביש 6 של חברת דרך ארץ. אתר חברת דרך ארץ

קרא עוד