תנאי השימוש

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים ל"מנהיגים ברשת" – שולחן העבודה למנהלים בישראל (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת "מנהיגות" – מכון ייעוץ לארגונים לומדים בע"מ, מרחוב התבור 13/2, ת.ד. 1551, רמת-השרון 47100 (להלן: "הנהלת האתר"). השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי עליך מוטלת החובה להתעדכן בהם.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

האתר, הקיים החל מחודש נובמבר 1997 (והמונה נכון ל- 28.1.15 מעל 34,200 חברים, 62% מהם מגדירים עצמם בתפקידי ניהול, כך לפי נתוני אפריל 2014), משמש כפורטל ניהול פלורליסטי, הפועל במתכונת של מגזין און ליין ושולחן עבודה למנהל הישראלי. האתר מיועד למנהלים בכל התחומים, מנהלי מש"א והדרכה, יועצים ארגוניים, מומחי ניהול ומובילי ידע. האתר מציע לך, בין השאר, מידע, תכנים ושירותים רבים שעניינם בתחום הניהול, לרבות מאמרים ותקצירי מאמרים, פרקים מספרים, הפניה לאירועים וכנסים, קבוצות דיון, אינדקס ספקי שירות, סקרים, קישורים לאתרים רלבנטיים בארץ ובעולם וכן שירותי עדכון תכני ועדכון אודות שירותים ניהוליים ואחרים  בדואר אלקטרוני ועוד (כל אלה ייקראו להלן: "השירותים"). האתר מתנהל בשפה העברית ומותאם במלואו לתרבות הניהולית ולצרכים המקצועיים של המנהל הישראלי. להנהלת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

השימוש באתר ואישורך לתנאי השימוש מעידים על הסכמתך המפורשת לקבלת עדכונים מהאתר ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת, בדגש על דברי פרסומת בתחומי הניהול, מהנהלת האתר ו/או מי מטעמה, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת להנהלת האתר במהלך ההרשמה לאתר. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

 

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):

·        הנך רשאי להשתמש באתר ובשירותים למטרות שאינן מסחריות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק או להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

·        אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;

·        אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;

·        אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;

·        אין לקשר לאתר ולתכניו מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק;

·        אין לקשר לתכנים מהאתר, מבלי לכלול קישור מקביל לדף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

 

הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

רישום לאתר

השימוש בחלק מן השירותים באתר טעון הרשמה. תוכל ליהנות משירותים אלו ולהשתמש בהם לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים.

בעת הרישום לאתר נבקש ממך למסור פרטים מזהים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות הנהלת האתר. הנהלת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בנוסף, בעת הרישום לאתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לאתר. הנהלת האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר לך להשתמש באתר, לרבות שירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנהלת האתר לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

·        אם בעת ההרשמה לאתר מסרת במתכוון פרטים שגויים;

·        אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהנהלת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של הנהלת האתר;

·        אם השתמשת באתר ו/או בשירותים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

·        אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או את תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;

·        אם לא השתמשת בשירותי האתר במשך תקופה רצופה העולה על 12 חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;

·        אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להמשיך וליהנות משירותיו בכך דרך שהיא;

·        אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

 

שירותים בתשלום

השירותים באתר ניתנים בשלב זה ללא תשלום. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בתמורה למתן השירותים, או כל שירות עתידי אחר. במקרה זה, פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו מראש באתר. הנהלת האתר תהיה רשאית, מעת לעת, לעדכן את התעריפים ואת דרכי ותנאי התשלום וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא מציעה למשתמשי האתר. הודעה על עדכון תתפרסם בעמוד הבית של האתר ותיכנס לתוקפה זמן סביר לאחר פרסומה, בהתאם למהותו של העדכון.

 

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר

הנהלת האתר מאפשרת לך לפרסם באתר תכנים שלך במסגרת שירותים מסוימים, כגון קבוצות הדיון ועוד. תכנים כאלה, לרבות טקסטים, קבצים גראפיים, סרטוני וידיאו ועוד, יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר – בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המשתמשים בלבד, ובין ביחד עם תכנים מטעמה של הנהלת האתר. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

הנהלת האתר מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, או להשתמש בשירותיו, רשאית הנהלת האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם באתר. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

בעת שיגור תכנים באמצעות השירותים באתר או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר, או לשגר באמצעות השירותים באתר את התכנים הבאים:

·        כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

·        כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

·        כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

·        כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

·        כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

·        סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

·        כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

·        כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

·        כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

·        כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

·        כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

·        כל תוכן העלול להטעות צרכן;

·        כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור להנהלת האתר ו/או לשירותיה;

·        כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה. במקרה זה, הנהלת האתר תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות הנהלת האתר לפי כל דין.

החליטה הנהלת האתר לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון ואף כתיבת הודעה בקבוצות הדיון בה באופן אוטומטי נחשפת כתובת הדוא"ל שלך) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

הנהלת האתר מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

קישורים באתר

ייתכן ותמצא באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי הנהלת האתר, או מטעמה והנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

הנהלת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

פרטיות

הנהלת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת http://leadersnet.co.il/scripts/terms.asp?commid=1&cat=privacy

והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

 

תכנים מסחריים

הנהלת האתר עשויה להציב באתר ו/או בעלוני המידע הנשלחים למשתמשיו תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. הנהלת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של הנהלת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו להנהלת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

הנהלת האתר אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר, או באמצעותו. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום כאמור, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. הנהלת האתר לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה להנהלת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר ובכל נגזרת שלו בכל מדיה שהיא.

הנהלת האתר מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את הנהלת האתר על כך מיידית בכתב. צעדים שיינקטו על-ידי הנהלת האתר, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

 

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של הנהלת האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והנהלת האתר לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות בו.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות של התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר, או באמצעותו תהיה היענות. הנהלת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאותמשפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה והמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר או כל שימוש שעשית בשירותיו.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, תפרסם הנהלת האתר הודעה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק הנהלת האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

שינוי במסמכים המחייבים

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

 

המחאה

העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

 

פנה אלינו

הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי: leaders@leadersnet.co.il

 

תגובה אחת

  1. מבקש להימנות על ניוזלטר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *