XML -Extensible Markup Language

שפת תכנות שפותחה להוות סטנדרט בינלאומי לחילופי מידע בין מערכות עסקיות בתוך הארגון או בין הארגון לגורמים חיצוניים. השפה מאפשרת תיאור התוכן והמבנה של יחידות המידע תוך שימוש בתגים מותאמים אישית להגדרות, העברות, בדיקת תקיפות ואימות, ותרגום של נתונים בין יישומים שונים וארגונים ברשת האינטרנט. תגים אלה מאפשרים תחלופה של מידע בין מחשבים או בין מערכות תוכנה שונות ללא צורך להמירם לתבנית מיוחדת טרם העברת הנתונים. שפה זו פותחה כמענה למגבלותיה של שפת התיכנות HTML ויש הטוענים כי פיתוחה של ה- XML תורם להאצת קצב מהפיכת המידע.
מאמרים בנושא הפצת הידע
כתבה בנושא: XML לעומת HTML והדרכה מקוונת

יכול לעניין..

חיפוש מאוחד – Federated Search

שמות נירדפים למונח זה הינם: Integrated Search ,Unified Search. הכוונה לתהליך של איחוד תוצאות חיפוש …