מילון

תיאוריות הציפיות – Expectancy theory

תיאורית הנעה שהוצגה ע"י Vroom ב-1964 והורחבה ע"י Porter & Blauler ב-1968 – מדגישה כי הציפיות שיש לאדם באשר לתוצאות פעולותו וערכה בעיניו – הן הקובעות את מידת הנעתו. רמת המוטיבציה של עובדים נקבעת במידה רבה על סמך התאמתם לתפקיד ולעבודה לפי נקודת מבטם. ככל שעובד מוצא התאמה רבה יותר בין תפיסתו את הארגון והתגמולים שהוא מספק לו לבין מרכיבים …

קרא עוד

תיאורית ההוגנות (Equity theory)

תיאוריית הנעה שפותחה ע"י Adams ב- 1965 וגורסת כי היבטים מסויימים של המוטיבציה בעבודה נעוצים בתפיסת מידת ההוגנות של התגמול שמקבל העובד, בהתייחס למאמץ שהוא משקיע ובהתייחס לפרטים השווים לו בארגון. תחושת הוגנות אצל עובד נוצרת כשהוא חש שהוא מקבל תגמול/יחס בהתאם להשקעתו ובדומה לאחרים הנמצאים בקבוצת ההתייחסות אותה הוא תופס כרלבנטית לו. מאמרים בנושא הנעת עובדים מצגת: Equity theory

קרא עוד

תיאורית המוטיבציה של הרצברג – Hertzberg

תיאוריית צרכים לחקר המוטיבציה בעבודה שפותחה ע"י הרצברג בשנות השישים. הגישה מבחינה בין שני גורמים הקשורים להנעת עובדים: 1. גורמי הנעה פנימיים (Motivators) – תחושת הישג, הכרה מילולית, אתגר בעצם ביצוע העבודה, אחריות, הזדמנויות להתקדמות. 2. גורמי היגיינה/גיהות (Hygiene Factors) – תנאי עבודה פיסיים, ביטחון בעבודה, שכר והטבות, מדיניות החברה, נהלים אדמינסטרטיביים, איכות ואופי הניהול, סטטוס חברתי ויחסים בין אישיים …

קרא עוד

תיאורית מוטיבצית הישג (Achievement motivation theory)

תיאורית צרכים שפותחה על ידי McClelland ועוסקת בגורמי הנעה ספציפים: הרצון להצליח ולהגיע להישגים מוסבר באמצעות השקעת מאמץ אישי, לקיחת אחריות אישית על התוצאות וקבלת קרדיט על השגתן. התיאוריה מתבססת על שלוש הנחות יסוד: 1. צרכים אנושיים הם נלמדים. 2. צרכים אנושיים מסודרים בהיררכיה של פוטנציאל להשפיע על התנהגות. 3. היררכית הצרכים שונה מאדם לאדם. מאמרים בנושא הנעת עובדים לרכישת …

קרא עוד

הייררכיה – hierarchy

מקור המושג ביוונית והוא מתייחס לסולם הדרגות בכהונה. בהקשר הארגוני מדובר על מדרג, סולם דרגות, משרות ותפקידים בתוך הארגון. ההייררכיה משקפת את מידת הסמכות של כל נושא תפקיד ולפיכך יש לה חלק גדול בעיצוב האינטראקציה בין העובדים השונים המצויים לאורך שרשרת הסמכות. מאמרים בנושא דרגי מנהיגות וניהול הרצאה בנושא פיתוח מנהיגות של מנהלים בכירים

קרא עוד

קונפליקט בין אישי – Interpersonal Conflict

תהליך הנוצר בארגון כאשר פרט, קבוצה או תת–יחידה ארגונית מונעים מפרט קבוצה או תת–יחידה ארגונית אחרים, את הגשמת מטרותיהם. מאמרים על גישור וניהול קונפליקטים מאמר על התמודדות עם קונפליקטים

קרא עוד

ערך – value

עקרון המהווה אבן בוחן, אמת מידה המשפיעים על שיפוטנו בין טוב ורע, נכון ולא נכון, צודק ולא צודק. כדי לתת בטוי לערכים אנו נזקקים לתווכם של סמלים. מאמרים בנושא אתיקה וערכים מאמר על חשיבות שמירה על ערכי יסוד של חברה

קרא עוד

פיתוח עתודה ניהולית

תוכנית לפיתוח המשאב האנושי, הכוללת הקמה ומיסוד של מבנה ארגוני שמטרתו איתור, הכשרה וסוציאליזציה של חברים בעלי פוטנציאל ניהולי בארגון, על מנת לאיישם בעתיד בתפקידי ניהול בארגון. התכנית מדגישה פיתוח כישורים ומיומנויות ניהוליים כלליים וספציפיים לתפקיד וכן הפנמת תפיסות וערכים בהתאם לחזון הארגוני וערכיו המרכזיים. מאמרים בנושא פיתוח עתודה ניהולית מאמר: גידול דור העתיד של מנהלים – שמירת מורשת הארגון …

קרא עוד

ליווי יעוץ למנהלים – Personal consultation

תהליך המעודד צמיחה אישית ומודעות עצמית של המנהל ומעורר מוטיבציה לשינוי בדפוסים קיימים ולהעלאת רף הביצועים של המנהל. התהליך הוא הדרגתי ומתבטא בשינויים בדפוסי תגובה ופעולה ובמודעות מוגברת לתהליכים בלתי מודעים המתרחשים הן אצל המנהל והן בדינמיקות בינו לבין הכפופים לו ובינו לאחרים בתוך הארגון ומחוצה לו. מטרת התהליך – תגבור מיומנויות ניהול ומנהיגות לצורך שיפור האפקטיביות ארגונית והעיסקית. התהליך …

קרא עוד

אימון מנהלים COACHING

תהליך האימון הינו תצורה עולה בשכיחותה בשנים האחרונות של ליווי מנהלים ובו מושם דגש רב על מהלך מעגלי של הצבה והשגת יעדים (אישיים ותפקידיים) עולים בדרגת קושי. דרך חויות של הצלחות קטנות נבנית תחושת מסוגלות המאפשרת להעלות את רמת הקושי. תהליך האימון מושפע מתהליכי למידה ביהייביוריסטים במהותם ומקבל את השראתו מאימון ספורטיבי. תהליך דומה של פיתוח מובל גם על ידי …

קרא עוד