תשלום דמי הבראה – מדריך מפורט

 

מאת: הילה פורת, עו"ד *

rtf3462415397_3101811017

להלן סקירה מקצועית בנושא דמי הבראה, לרבות זכאות לדמי הבראה, תעריפי יום הבראה ומספר ימי ההבראה במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי.

 

ביום 20.6.2010 נחתם הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי ובו נקבע כי החל מיום 1.7.2010 מחיר יום הבראה יהיה 351 ₪ לכל יום הבראה. טרם פורסם צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי הנ"ל, אך מניסיון העבר צו ההרחבה יצא בקרוב ויהיה בעל תחולה רטרואקטיבית.

להלן הכללים שנקבעו בצו ההרחבה, בעניין תשלום דמי הבראה:

מספר ימי ההבראה (בנוסף לחופשה השנתית), לעובד במשרה מלאה:

 

בתום שנת העבודה הראשונה 5 ימי הבראה.
עבור שנת העבודה השניה והשלישית 6 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית 7 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-15 8 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-19 9 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-20 ואילך 10 ימי הבראה לכל שנה.

 

לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם.

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

העובד לא נדרש להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של קצובת ההבראה.

קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למען הסר ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

 

דמי הבראה במגזר הציבורי

להלן נתוני דמי ההבראה על פי חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות:

שנות ותק מוכר להבראה ימי הבראה לתשלום
1 9
4 – 2 11
10 – 5 12
15 – 11 13
20 – 16 14
21 ומעלה 15

 

מחיר יום הבראה במגזר הציבורי החל מיום 1.6.2010 הינו 395 ש"ח.

לתשומת ליבכם, ביום23.6.09  פורסם חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו- 2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009 (להלן – חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה).

בסעיף 3 לחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה נאמר כי הפחתת דמי ההבראה או הפחתת המשכורת, על פי הסכם מאושר, כמפורט בסעיף האמור, יכול שתהיה לתקופה נוספת, מעבר לתקופה המסתיימת ביום 31.12.2010, כפי שייקבע בהסכם המאושר. 

לאחר שנוהל משא ומתן בין ממשלת ישראל (ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, נחתם ביום 7.6.2010 הסכם קיבוצי, במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי לא תבוצע הפחתה בדמי ההבראה לעובדים עליהם חל הסכם מיום 16.6.2010 –  במהלך שנת 2010 (והסכום שהופחת בגין שנת 2010, ככל שהופחת, יוחזר לעובד), וחלף כך תבוצע לגביהם הפחתה בדמי ההבראה במהלך שנת 2011.

 

* עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר עולם העבודה www.hilaporat.co.il

קישורים רלבנטים באתר:

יכול לעניין..

הילה פורת

התיישנות חופשה שנתית

  מאת: הילה פורת, עו"ד * סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן – החוק), …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *