שינויים בהסכם 'עידוד הצמיחה' ובמדיניות הכלכלית לשנת 2005

rtf4503369987_1375523005

ביום 12.12.2004 נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל להסתדרות (להלן – ההסכם), בו בוצעו מספר שינויים בהסכם "עידוד הצמיחה" שנחתם ביום 22.5.2003. כמו כן, הוסדרו המחלוקות הקשורות בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 (להלן – הצעת החוק).

ההסכם כולל שינויים הנוגעים לכלל העובדים במשק, ולעובדי המגזר הציבורי בפרט. להלן הוראות ההסכם.

הסכמי השכר במגזר הציבורי – שינויים בהסכם "עידוד הצמיחה"

להלן עיקרי הוראות ההסכם המתייחסות לשכר במגזר הציבורי:

 1. לא יהיו קיצוצי או הפחתות שכר.
 2. כל תוספות השכר ותנאי העבודה יוחזרו למתכונתם כפי שהיו ערב החתימה על ההסכם ל"עידוד הצמיחה".
 3. דחיית תשלום החלק השני של תוספת היוקר בשיעור 2% מיום 1.7.2005 ליום 1.6.2006.
 4. הסכם "עידוד הצמיחה" לא יוארך ויבוצעו מספר שינויים:
  • דמי הבראה – דמי ההבראה עבור שנת 2004 שתשלומם נדחה מאוגוסט 2004 לפברואר 2005 ישולמו במשכורת דצמבר 2004. שני שליש מדמי ההבראה עבור שנת 2005, שאמורים היו להדחות לשנת 2006, ישולמו במועדם (אוגוסט 2005) והשליש הנותר ישולם בפברואר 2006.
  • מענק יובל – תשלום מענק היובל לשנת 2004 יוקדם למשכורת דצמבר 2004. תשלום מענק היובל לשנת 2005 ישולם במועדו.
  • דמי הבראה בשנת 2005 לגמלאי פנסיה תקציבית – נדחתה דרישת האוצר לדחיית תשלום דמי ההבראה לשנת 2006. דמי ההבראה ישולמו במועדם.
  • לא יבוצע קיצוץ בתשלום הגמלאות לגמלאי קרנות הפנסיה כאשר יש ירידה במדד.

 

מס הכנסה – שינויים במדיניות הכלכלית לשנת 2005

פטור ממס בגין מענק עקב פרישה

כיום, על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן – הפקודה), ניתן פטור למענק הון המשתלם עקב פרישה (פיצויי פיטורין) עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה (ועד לתקרה של 9,890 ₪) לכל שנת עבודה.

בהצעת החוק בוטל פטור זה לחלוטין לגבי חלק המענק המשתלם בעד שנות העבודה 2005 ואילך. בעקבות ההסכם בוטלה הוראה זו והפטור האמור ימשיך לחול.

פטור ממס בגין הפקדות לקרן השתלמות

כיום, לפי סעיף 3(ה) לפקודה, חלק המעביד בהפקדה לקרנות השתלמות עד לשיעור של 7.5% ממשכורתו החודשית הקובעת המירבית של העובד, שסכומה הינו 15,712 ₪, פטור ממס בעת ההפקדה.

בהצעת החוק הוקטן סכום המשכורת הקובעת המירבית ל-7,000 ₪. בהסכם בוטלה הקטנת המשכורת הקובעת והתקרה תמשיך לעמוד על סך 15,712 ₪.

הטבות המס לעובדים במשמרת שניה ושלישית

כיום, לפי סעיף 10 לפקודה, עובדים במשמרת שניה ושלישית בתעשיה זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 15% מהכנסתם שנבעה מהעבודה במשמרות (סכום הזיכוי המירבי שניתן – 750 ₪ לחודש).

בהצעת החוק בוטל הזיכוי האמור לעובדי משמרות. הוראה זו בוטלה בהסכם.

זיכוי ממס בגין הפקדה לפנסיה תקציבית

סעיף 45א(ב) לפקודה מעניק זיכוי ממס בהפקדות לחיסכון פנסיוני. החל משנת המס 2004, מנוכה משכר העובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית, סכום השווה ל-1% מהשכר המבוטח לפנסיה. בחודש ינואר 2005 עתיד שיעור הניכוי לעלות ל-2%.

בהצעת החוק בוטל הזיכוי לגבי עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית. הוראה זו בוטלה בהסכם.

המידע בתשובה זו רלבנטי כל עוד אין במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי, הסכם קיבוצי מיוחד, צו הרחבה ענפי או כללי, חוזה עבודה אישי או נוהג הקובע אחרת בהתייחס לענין הנדון.

אין בהצגת המידע משום חוות דעת/ייעוץ משפטי למקרה ספציפי כלשהו.

 

 

קישורים רלבנטים באתר:

יכול לעניין..

הילה פורת

התיישנות חופשה שנתית

  מאת: הילה פורת, עו"ד * סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן – החוק), …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *