מערכות לתכנון ואופטימיזציה של שרשרת האספקה

רונן שחורי, אביב ניהול, הנדסה ומערכות מידע.
מערכות Supply Chain Management מאפשרות לשפר את יעילות הפעילות השיווקית, להוריד משמעותית מלאים, לקצר את ה- lead time, לשפר את רמת השירות ולצמצם עלויות בצורה משמעותית. מערכות אלה, הבנויות על מנועים סטטיסטיים וסימולטיביים, מאפשרות תכנון הפעילות של הפירמה. מערכות ממשפחת ה Advanced Planning & – APS Scheduling Systems הן מערכות Demand Planning, Event Planning, Inventory Planning, Replenishment Planning, Manufacturing Planning ואחרות.
מטרות: העלאת שיתוף הפעולה במטרה להביא ערך גבוה יותר ללקוח, בעלות כוללת מינימלית של שרשרת האספקה.
שיטות:
אופי התחרות בשווקים רבים, מביאה למצב בו הפירמה צריכה לחזות את הביקושים והתנהגות הלקוח, עוד לפני שהזמנה מועברת מהלקוח. לאחר העברת ההזמנה, הלקוחות דורשים את רמת השירות הגבוהה ביותר, ובמחיר הנמוך ביותר.
בשונה ממערכות לתכנון אשר צמחו במסגרת של חבילות תוכנה מסוג ERP, קבוצת מערכות המכונהAPS (Advanced Planning & Scheduling Systems), תוכננה מלכתחילה לאפשר לספקים, יצרנים, לקוחות ומפיצים לבצע תכנון ואופטימיזציה של פעילויותיהם על נתיב שרשרת האספקה כולו.
אילו מוצרים מייצרת הפירמה? מה יהיה הביקוש ממוצר X בעוד חצי שנה? כיצד יגיב השוק למבצע קידום מכירות שלי או של המתחרים? היכן מאחסנים מלאי ובאילו כמויות? על שאלות אלה לא עונות מערכות הERP, אשר מתוכננות בעיקר לביצוע טרנזקציות. מערכות תכנון שרשרת אספקה המוגדרות "Best of breed" (הטובות מסוגן) מכילות את האלמנטים הבאים:
      §   תכנון (המסתייע במנוע חיזוי סטטיסטי) מכירות בטכנולוגיות הכוללות Collaborative Planning.
      §   תכנון ואופטימיזציה של מלאים.
      §   תכנון הצטיידות.
      §   תכנון ייצור.
יכולות אלה טומנות בחובן תועלות מוחשיות הנמדדות בחברות בחסכון של עשרות אחוזים בפרמטרים כמו הורדת מלאים (תוצ"ג 50% – 20%), מלאי בתהליך (40% – 20%), שיפור רמת השירות, שיפור משלוחים בזמן (70% – 20%), הורדת זמני המחזור של שרשרת האספקה זמן תכנון (80% – 50%), זמן ייצור (50% – 20%).
בשל כך, ה ROI ביישום של מערכות SCM/ APS הינו מהיר ביותר ונמדד על פי רוב בחודשים.
CPFR
מערכות APS מבוססות על מודלים מתקדמים לתכנון ואופטימיזציה. יחד עם זאת, אופטימיזציה של שרשרת האספקה מחייבת קשר בין שותפים עסקיים, ספקים ולקוחות.
תכנון שרשרת האספקה הבין עסקית משמעה יצירת זירה אלקטרונית לתכנון עסקי משותף בין ספקים ללקוחות המבוסס על יישום פרוטוקול CPFR בטכנולוגיות B2B באמצעות הWEB.
מהו CPFR ? Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – פרוטוקול למחשוב תכנון שרשרת האספקה הבין עסקית אשר נקבע ע"י ועדה בין לאומית: VICS – Voluntary Inter industry standards.
תכנון עסקי משותף בין ספקים ללקוחות המבוסס על יישום פרוטוקול CPFR משמעו יצירת פלטפורמה ממוחשבת ליישום תהליכים אשר נועדו:
        ·   להקטין עלויות של הצדדים.
        ·   לצמצם אי הוודאות
        ·   להדק שיתוף הפעולה המקוון.
        ·   להגביר הרווחיות של הצדדים.
קהילה משתפת (collaborative community) מאפשרת לכל חוליה בשרשרת האספקה (ספק/ יצרן/ לקוח) לראות מעבר למידע שלה. מכאן מתקבל שיתוף מידע בין החוליות השונות בשרשרת. השיתוף מאפשר תגובה מהירה ויעילה יותר למתרחש בשוק (אצל ספקים, יצרנים, מפיצים וקמעונאים). כל החוליות בשרשרת יכולות לשפר את דיוק תחזיות המכירה, תכנון היצור, תכנון מבצעי שיווק וקידום מכירות ועוד.
אחת מסימולציות הניהול הידועות ביותר הינה סימולצית "משחק הבירה". בסימולציה זו נבחנת תגובת חוליות שונות בשרשרת האספקה (קמעונאי, סיטונאי, יצרן וכו') לביקושים של צרכן סופי. שינויים קטנים בביקושים מביאים לתגובות קיצוניות אצל החוליות השונות בשרשרת, כאשר התגובות הקיצוניות ביותר מתקבלות מהחוליות הרחוקות ביותר מהצרכן.
מקרה בו מתקיים שיתוף מידע בין החוליות השונות בשרשרת, מביא להקטנת חוסר הודאות בשרשרת ותורם להקטנת הפער בין התחזיות לביקושים בפועל.
מודולים נפוצים של מערכות Supply Chain Management הינם מודולים של חיזוי ותכנון ביקושים, תכנון אירועים שיווקיים, תכנון מלאי, הצטיידות (replenishment) ותכנון ייצור.
Demand Planning
בבסיס המערכת מהלך סטטיסטי אוטומטי של חיזוי מכירות, על בסיס נתוני מכירה היסטוריים. המערכת בוחרת את מודל החיזוי הסטטיסטי המתאים ביותר לכל מוצר באוכלוסייה ביחס אליה נבנית תחזית (מודלים לדוגמא: seasonal, non seasonal, moving average, derived, patterned, unpatterned, irregular ואחרים).
לאחר הרצת התחזית ניתן להוסיף אירועים שיווקיים עתידיים האמורים להתקיים בתקופת התחזית ואשר לא ניתן להתייחס אליהם על בסיס היסטוריית המכירות. כמו כן, ניתן ליצור ולשמור פרופילים של אירועי מכירות שונים ומאוחר יותר להפעיל לפי בחירה פרופילים שונים על ציר הזמן על גבי תוצאות החיזוי הסטטיסטי.
תכונות קיימות בחלק ממערכות ה Demand Planning הינן יכולת הפקת דו"חות (כמו ניתוחי ABC רב ממדיים לפריטים), יכולת ביצוע חיזוי למוצרים קיימים ולמוצרים חדשים כאחד, עידון תוצאות החיזוי באמצעות Optimal Smoothing, בחירת קבועי עונתיות אוטומטית, מדידת מידת האפקטיביות של תוצאות החיזוי הכוללים חישוב שגיאת החיזוי וסטיית תקן, תחזוקת ערכים עתידיים נוספים לנתוני החיזוי, כגון מחיר עלות, מחירי מכירה ותקציב עתידיים.
Event Planning
בבסיס המערכת אינטגרציה של תוכניות שיווק לאירועים שיווקיים מיוחדים עם הלוגיסטיקה וההפצה. כתוצאה, ניתן למנף אירועים כיתרון תחרותי ולשקף קידום מכירות ושינויים אסטרטגיים בתחזיות המכירה ובתוכניות הייצור.
מערכת ה Event Planning מבוססת על מודלים של רשתות נוירונים, ומאפשרת ניתוח אירועים מרובים כגון הנחות, מבצעי מחיר, הצעות שיווקיות בדמות שילוב קופונים, פרסום ואירועים נוספים ולחזות התנהגות הצרכן. מכאן, ניתן לבנות תוכניות שיווקיות יעילות יותר ולבחון את מידת ההיערכות של מערך הייצור והלוגיסטיקה, כמו גם לבחון את רווחיות המהלכים השיווקיים ולבצע ניתוחי what if במטרה למצוא את האירוע השיווקי שתרומתו הרבה ביותר.
Inventory Planning     
האתגר העומד בבסיס מערכת לתכנון מלאי הוא אופטימיזציה של המלאי בהתייחס לתחזיות ול- lead time. מכאן מתקבל חישוב של safety stock בפאזות שונות של זמן, כמו גם תכנון הצטיידות לכל פריט בכל מיקום (מרכז ייצור, מרכז הפצה וכו'). המודלים בבסיס מערכת תכנון מלאי הם מודלים של סימולציה, המתייחסים למדיניות המלאי של הארגון Make-To-Stock (MTS), Make-To-Order (MTO), Just-In-Time (JIT) ואחרים.
מודל הסימולציה מאפשר להשוות מדדים פיננסיים ומדדים של שירות ואת השפעת השינויים במדיניות המלאי.
Manufacturing Planning
מערכות APS לתכנון יצור, מאפשרות יצירת תוכניות יצור מדויקות ואפקטיביות, העומדות ביעדי השירות כמו גם יעדים של מינימום עלות ויעדי רמות מלאי. מערכת תכנון ייצור יוצרת תכניות קיבולת ארוכות טווח, תכניות אב לייצור ותוכניות ייצור למרכזי עבודה במפעל. מכאן ניתן לתכנן את ה"תמונה הגדולה", המפעלית ולרדת עד לרמת קו הייצור.
תוצאות משימוש במערכות APS: הורדת מלאים (תוצ"ג 50% – 20%), מלאי בתהליך (40% – 20%), שיפור רמת השירות, שיפור משלוחים בזמן (70% – 20%), הורדת זמני המחזור של שרשרת האספקה זמן תכנון (80% – 50%), זמן ייצור (50% – 20%).
מסקנות: שימוש במערכות תכנון ואופטימיזציה של שרשרת האספקה מאפשרת לארגונים המעונינים בכךלהביא ערך גבוה יותר ללקוח, בעלות מינימלית של שרשרת האספקה ולהוציא לפועל תהליכים של הידוק שיתוף הפעולה הבין עסקי ברמה התכנונית והאופרטיבית תוך השגת יתרונות עסקיים מדידים הניתנים באמצעות פלטפורמה זאת לשיפור מתמיד ואשר יעמדו לאורך זמן.
קישורים רלבנטיים :
מנהיגים ברשת
© כל הזכויות שמורות ל"מנהיגים ברשת" מרץ 2003. החומר מותר לשימוש אישי בלבד. אין לעשות בחומר שימוש מסחרי/עסקי ו/או להפיצו בכל דרך שהיא (להוציא באמצעות יצירת קישור למאמר ספציפי ולעמוד הבית במקביל) מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *