הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו

 

 מאת:  עו"ד הילה פורת*    rtf3330991446_435429390

 

ביום 21.6.2002 נכנס לתוקפו חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 (להלן – החוק), שנועד לחייב מעסיקים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם. ביום 11.8.2011 פורסם ברשומות חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 (להלן – התיקון לחוק). להלן עיקרי החוק והתיקון לחוק.

 

להלן עיקרי החוק והתיקון לחוק:

 1. על מעביד למסור לעובד לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה העובד נער – לא יאוחר משבעה ימים**, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד.

** (ראו פירוט לגבי מסירת הודעה לנער עובד בסוף סקירה זו).

 

 1. פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה בעניינים אלה:

א. זהות המעביד וזהות העובד.

 

ב. תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה. במקרה שחוזה העבודה אינו לתקופה קצובה, על המעביד לציין זאת במפורש.

 

ג. תיאור עיקרי התפקיד.

 

ד. ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר של העובד.

 

ה. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.
אם נקבע שכר עבודתו של העובד על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו.

 

ו. אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין.

 

ז. יום המנוחה השבועי של העובד.

 

ח. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים.

אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד.

 

ט. במקרה שהמעביד או שארגון המעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד – יש לציין את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.

 

י. לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעביד שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לענין תנאי עבודה של עובדו של המעביד – יש לפרט את תנאי העבודה (כמפורט בסעיפים א' – ט' הנ"ל) וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עובד ומעביד.

 

 1. בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.

 

 1. שר התעשייה המסחר והתעסוקה הוסמך לקבוע פרטים נוספים שיש לכלול בהודעה וכן סוגי מעבידים שיהיו פטורים מהחובה על פי חוק זה, באופן מלא או חלקי.

 

 1. נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב שנכללו בו כל הענייניים האמורים לפי סעיפים 2-‎4 לסקירה זו, במועדים האמורים בסעיף ‎1 לסקירה זו, יהיה בכך משום מילוי חובתו של המעביד לפי סעיף ‎1 לסקירה זו.

 

 1. במקרה שחל שינוי בתנאי העבודה של העובד, כפי שפורטו בהודעה הנ"ל, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך 30 ימים מהיום שנודע לו על השינוי. לענין זה "שינוי" – למעט אלה:

א. שינוי הנובע משינוי בדין.

ב. עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף  2(ה) דלעיל.

ג. שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד, כמשמעותו בחוק הגנת השכר.

 

 1. מעביד המפר את חובתו לפי סעיפים 1, ‎6 או 13, לסקירה זו, דינו הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין (מדובר על עבירה של אחריות קפידה).

 

 1. א. הסמכות הייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת חוק זה הינה של בית הדין האזורי לעבודה והוא רשאי –

(1) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין;

(2) ליתן צו עשה לתיקון ההפרה.

 

 ב.  מצא בית הדין לעבודה כי המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה לעובד על
תנאי עבודה
בעניינים אשר יש לכלול בהודעה לעובד עפ"י החוק, בניגוד  להוראות  סעיף 1 לסקירה זו, או המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה בעניינים אלה, בניגוד להוראות סעיף 6 לסקירה זו, רשאי בית הדין לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן – פיצויים לדוגמה).

 

פיצויים לדוגמה יהיו בסכום שלא יעלה על 15,000 ₪ ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר. הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

 

אין בהוראות סעיף 8ב לסקירה זו כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין בשל אותה הפרה. ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים לפי סעיף זה בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

 

בבוא בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים לדוגמה למעביד בשל הפרות הוראות סעיפים 1 או 6 לסקירה זו, רשאי בית הדין לעבודה להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו, או בכך שהוטל על המעביד, בשל אותו מעשה, קנס מינהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – חוק העבירות המנהליות).

 

בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 7 לסקירה זו, רשאי בית משפט או בית הדין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף 8ב לסקירה זו, בשל מעשה שבשלו הורשע כאמור.

 

בבוא מפקח שמונה לפי חוק העבירות המינהליות להטיל קנס מינהלי בשל עבירה לפי סעיף ‎7 לסקירה זו, או בבוא תובע מוסמך כמשמעותו בסעיף 8א לחוק האמור לדון בבקשה לביטול קנס מינהלי שהוטל כאמור, רשאי הוא להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף 8ב לסקירה זו, בשל המעשה שבשלו מוטל עליו קנס מינהלי.

 

תחילת הוראות סעיף 8ב ביום 11.12.2011 והוראותיו יחולו על הודעות שיש למסרן מיום 11.12.2011 ואילך.

 

 1. בתובענה של עובד נגד מעבידו שבה שנוי במחלוקת עניין מהעניינים אשר יש לכלול בהודעה לעובד עפ"י החוק והמעביד לא מסר לעובד הודעה שהוא חייב במסירתה כאמור בסעיפים ‎1 או ‎6 לסקירה זו, בכלל או לגבי אותו עניין, תהיה חובת ההוכחה על המעביד בדבר העניין השנוי במחלוקת, ובלבד שהעובד העיד על טענתו באותו עניין, לרבות בתצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

 

 1. הוראות החוק באות להוסיף על זכותו של עובד לקבלת מידע מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 

 1. לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד אחר.

 

 1. הוראות חוק זה לא יחולו על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים.

 

 1. לגבי עובד שהתחיל את עבודתו אצל המעביד לפני 21.6.2002:

המעביד ימסור לעובד הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד דרש זאת ממנו בכתב.

 

 1. לגבי עובד שהתחיל את עבודתו אצל המעביד לפני 23.12.2007: המעביד ימסור לעובד הודעה בכתב על המפורט בסעיף 2(י) הנ"ל, אם רלבנטי, עד ליום 22.1.2008.

 

** מסירת הודעה לנער עובד על תנאי עבודתו

בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (להלן – החוק), תוקן חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, באופן שעל מעסיק המעביד עובד שהוא נער (כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953), למסור לנער הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער, וזאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהנער התחיל לעבוד אצלו.
כמו כן, במידה שחל שינוי בתנאי העבודה של הנער, כפי שפורטו בהודעה הנ"ל, על המעסיק למסור לנער הודעה על כך בתוך שבעה ימים, מהיום שנודע לו על השינוי, למעט בשל שינויים אלה:

א. שינוי הנובע משינוי בדין;

ב. עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף 2(ה) דלעיל.

ג. שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד, כמשמעותו בחוק הגנת השכר.
סייג לתחולת החוק:

הוראות חוק זה לא יחולו לגבי נער שתקופת עבודתו אינה עולה על שבעה ימים.
תחילה ותחולה:

תחילת החוק ביום 10.9.2009. חובת המעביד למסור הודעה לנער כאמור לעיל, תחול לגבי נער שהתחיל את עבודתו לפני יום 10.9.2009, לא יאוחר משבעה ימים מיום 10.9.2009.

 

תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002:

 

בתקנות אלה נקבעו הטפסים, לצורך הודעה שעל המעביד למסור לעובד בדבר תנאי עבודתו לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002.

 

בתקנות מפורטים שלושה טפסים:

א.  הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה.

ב.   הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים.

ג.    הודעה על שינוי בתנאי העבודה.

 

עוד נקבע כי מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, יהיה פטור ממתן ההודעה האמורה בסעיף 2 לחוק, וזאת מבלי לגרוע משאר חובותיו על פי החוק.

 

* עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר עולם העבודה www.hilaporat.co.il

 

קישורים רלבנטים באתר:

 

 

 

 

 

 

 

 

יכול לעניין..

עבודה בחג פורים

   מאת:  עו"ד הילה פורת*         תקציר האם בחג פורים זכאי עובד …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *